First Steps - Level Two

دوره‌هاي كودك و نوجوان - سطح دوم


اولين گام‌ها در زبانِ انگليسي

بچه‌ها و نوجوان‌ها خودشان بلد هستند با كامپيوتر كار كنند، و شايد خيلي بهتر از بزرگترها !

ما چون مي‌دانيم كه آن‌ها عاشقِ بازي‌هاي كامپيوتري اند، با كامپيوتر انگليسي يادشان مي‌دهيم.

يعني: با كامپيوتر کار مي‌كنند و كلمه‌ها و جمله‌هاي انگليسي را مي‌شنوند و مي‌گويند و ياد مي‌گيرند.

بچه‌ها زبانِ مادري‌شان را هم به همين ترتيب از اطرافيان‌شان ياد گرفته‌اند.

اما اين بار انگليسي را با دوره‌هاي جذاب و متناسب با سن‌شان از برنامه‌های ما - که مانند یک همبازيِ‌ مجازی است - ياد مي‌گيرند.

مدت گذراندنِ اين دوره‌ها 12 ماه است كه در سه سطح و هر سطح به مدتِ 4 ماه ارائه مي‌شود.تعداد دوره ها : 2

دوره هایی که در این سطح میخوانید :

A to Z Text and Numbers - 2
شامل 10 درس

Picture Cards - 2
شامل 19 درس
First Steps - Level Two

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه انگيزه داشته باشد و شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد. بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شود... ادامه